Đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền BHXH

Ngày đăng: 26/11/2019
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH). Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu nội dung Quyết định và một số hình ảnh tuyên truyền trực tiếp, nhằm phát triển đối tượng BHXH tự nguyện đã triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH). Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu nội dung Quyết định và một số hình ảnh tuyên truyền trực tiếp, nhằm phát triển đối tượng BHXH tự nguyện đã triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


 

Tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho đối tượng dân quân, tự vệ


Theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg, mục tiêu tổng quát đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH hướng đến BHXH toàn dân.

 

Tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho đối tượng quản sinh


Mục tiêu cụ thể, gồm: (1) Về đối tượng được tuyên truyền: Đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH. Đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới. (2) Về nội dung tuyên truyền: Đến năm 2025, phấn đấu 100% nội dung tuyên truyền phù hợp với định hướng cải cách chính sách BHXH theo từng giai đoạn. (3) Về hình thức tuyên truyền: Tăng cường hình thức tuyên truyền hiện đại, dựa trên nền tảng công nghệ (mạng xã hội; đoạn phim ngắn...). (3) Về phương pháp tuyên truyền: Kết hợp hài hòa giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo chiến dịch, ưu tiên tuyên truyền theo chiến dịch trong giai đoạn thể chế hóa các nội dung cải cách chính sách BHXH.
Tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký tham gia ngay sau hội nghị


Lộ trình thực hiện theo 02 giai đoạn: Giai đoạn 2020 – 2025: tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật BHXH. Giai đoạn 2026 - 2030: tuyên truyền nhằm hoàn thành các chỉ tiêu tại Nghị quyết 28, tập trung tuyên truyền những chính sách mới về BHXH để các nhóm đối tượng hiểu đầy đủ quyền và lợi ích khi tham gia BHXH.Tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại Khu dân cư


Về giải pháp, sẽ tập trung vào 6 nhóm: (1) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH: Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền BHXH; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. (2) Lấy tháng 5 là tháng vận động triển khai BHXH toàn dân: Hàng năm tổ chức tháng vận động triển khai BHXH toàn dân nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH; tuyên truyền, khuyến khích vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia BHXH cho người lao động. (3) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH hàng năm và từng giai đoạn: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH (bao gồm thường xuyên và theo chiến dịch) theo từng giai đoạn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ kế hoạch tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH hàng năm. (4) Nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH: Cơ quan quản lý nhà nước về BHXH tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn về tuyên truyền BHXH. Cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH trong phạm vi quản lý: Tuyên truyền viên về BHXH là cán bộ, công chức, viên chức và người có uy tín, kiến thức, am hiểu về chính sách BHXH. (5) Thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH: Xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá kết quả tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn. Kiểm tra, giám sát, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện tuyên truyền BHXH theo từng giai đoạn. Có hình thức động viên, khen thưởng hợp lý đối với các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH. (6) Tăng cường các biện pháp phòng tránh và xử lý các khủng hoảng truyền thông về BHXH: Chủ động nắm bắt thông tin phản hồi về chính sách BHXH và thực hiện chính sách BHXH nhằm dự báo các khủng hoảng truyền thông về BHXH có thể xảy ra và đề xuất các giải pháp phòng tránh, xử lý khủng hoảng truyền thông về BHXH nếu xảy ra. Chủ động thông tin, tuyên truyền nhằm xử lý kịp thời những khủng hoảng truyền thông về BHXH. Tích cực tuyên truyền sau khủng hoảng truyền thông về BHXH nhằm củng cố vững chắc niềm tin của người dân vào hệ thống BHXH.


 

Tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại Khu chung cư


Qua khảo sát, đánh giá trên bình diện cả nước nói chung, tại địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng, hiện nay còn rất nhiều người dân chưa thực sự hiểu hết mục đích, vai trò, ý nghĩa của việc tham gia BHXH; thậm chí, nhiều người vẫn còn đồng nghĩa cơ quan BHXH là doanh nghiệp, không biết được BHXH là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, được ngân sách Nhà nước bảo trợ, hỗ trợ đóng… Do đó, việc đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền từ phổ biến nội dung, chính sách pháp luật sang tập trung tuyên truyền về lợi ích, vai trò, ý nghĩa của các chính sách BHXH là yêu cầu cần thiết trong thời gian đến, nhằm góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH./.  

BBT

 
Tin liên quan

Lượt truy cập: 842,343 Hôm qua: 1,288 - Hôm nay: 62 Tuần trước: 5,661 - Tuần này: 2,178 Tháng trước: 76,002 - Tháng này: 60,622 Đang trực tuyến: 8