BHXH thành phố sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định mới

Ngày đăng: 23/12/2019
Từ ngày 01/01/2020: Sáp nhập phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) vào Văn phòng thành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC trực thuộc Văn phòng BHXH thành phố; Đổi tên phòng Khai thác và thu nợ thành phòng Truyền thông và phát triển đối tượng. Đó là cơ cấu tổ chức mới theo Kế hoạch số 2200/KH-BHXH vừa được ký ban hành chiều nay 23/12...


Từ ngày 01/01/2020: Sáp nhập phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) vào Văn phòng thành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC trực thuộc Văn phòng BHXH thành phố; Đổi tên phòng Khai thác và thu nợ thành phòng Truyền thông và phát triển đối tượng. Đó là cơ cấu tổ chức mới theo Kế hoạch số 2200/KH-BHXH vừa được ký ban hành chiều nay 23/12.

 

Trụ sở BHXH thành phố, số 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh.

 

Kế hoạch 2200/KH-BHXH được ban hành là nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam theo Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương, Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Công văn số 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 về việc hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới.

Mục đích sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành BHXH, theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng; tăng cường nguồn nhân lực cho BHXH quận, huyện, giảm biên chế bộ phận gián tiếp; nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người lao động và nhân dân…

Tin: Phi Hùng

Ảnh: Kim Oanh

Tin liên quan

Lượt truy cập: 949,486 Hôm qua: 360 - Hôm nay: 354 Tuần trước: 4,763 - Tuần này: 354 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 180,905 Đang trực tuyến: 5