Nghị định Quy định về Tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu sẽ được ban hành trước ngày 15/09/2020

Ngày đăng: 10/01/2020
Theo Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Bộ luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV hông qua tại Kỳ họp thứ 8 mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành (kèm theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020), các văn bản quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ ban hành từ tháng 08-10/2020...
Theo Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Bộ luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV hông qua tại Kỳ họp thứ 8 mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành (kèm theo Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020), các văn bản quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ ban hành từ tháng 08-10/2020.
Cụ thể, về Bộ luật Lao động (sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo 14 Nghị định, 06 Thông tư và 01 Quyết định. 14 Nghị định bao gồm Nghị định Quy định việc tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 3 Điều 150), thời hạn ban hành dự kiến trước tháng 08/2020; Nghị định Quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Khoản 9 Điều 154, Điều 157), thời hạn ban hành dự kiến trước tháng 09/2020; Nghị định Quy định về Quản lý lao động, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, tiền lương (Điều 12, 21, 35, 36, 51, 46, 47, 118, 122, 130, 131, 91, 96, 98), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020; Nghị định Quy định về việc ký quỹ, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (Khoản 2 Điều 54), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020; Nghị định Quy định về đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Khoản 4 Điều 63), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020; Nghị định Quy định về Thương lượng tập thể, thỏa ước tập thể (Điều 68, 76, 84, 85), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020; Nghị định Quy định về Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tiền lương Quốc gia (Khoản 3 Điều 92), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020; Nghị định Quy định về Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi (Điều 107, 113), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020; Nghị định Quy định về Lao động là người giúp việc gia đình (Khoản 2 Điều 161), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020; Nghị định Quy định về Chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới (Điều 135), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020; Nghị định Quy định về Tổ chức đại diện người lao động (Điều 172, 174, 176), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020; Nghị định Quy định về Giải quyết tranh chấp lao động (Khoản 2 Điều 184), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020; Nghị định Quy định về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết  (Khoản 4 Điều 63), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020 và đặc biệt, Nghị định Quy định về Tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu (Khoản 5 Điều 169), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng sẽ chủ trì soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và việc thành lập Hội đồng Tiền lương Quốc gia (Khoản 2, Điều 92), thời hạn ban hành dự kiến trước ngày 15/09/2020 và các Thông tư Quy định về Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Hội đồng Thương lượng tập thể; quy định về Danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm; quy định về Hợp đồng lao động; quy định về Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu đến chức năng sinh sản và nuôi con; quy định Việc sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc; quy định về Danh mục công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên – tất cả Quyết định, Thông tư nói trên dự kiến ban hành trước ngày 15/10/2020.

Bên cạnh đó, Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Bộ luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8 của Thủ tướng Chính phủ còn có Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách; Nghị quyết Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.Hà Nội.

Nguồn Tapchibaohiemxahoi.gov.vn

Tin liên quan

Lượt truy cập: 947,452 Hôm qua: 1,216 - Hôm nay: 344 Tuần trước: 5,451 - Tuần này: 3,083 Tháng trước: 108,393 - Tháng này: 178,871 Đang trực tuyến: 5