Công chức, Viên chức Ngành BHXH: Không được nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Ngày đăng: 02/08/2018
Ngày 16/7/2018, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 889/QĐ-BHXH về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức (CCVC), người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam...
 

 
 
     Ngày 16/7/2018, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 889/QĐ-BHXH về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức (CCVC), người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam. Quyết định này thay thế Quyết định số 3733/QĐ-BHXH ngày 30/6/2008 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
     Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của CCVC, người lao động làm việc trong các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội. Hướng đến mục tiêu:
     - Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp; chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc của CCVC ngành BHXH từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp.
     - Bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của CCVC, góp phần nêu cao đạo đức CCVC ngành BHXH.
    - Thực hiện công khai quy tắc ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội của CCVC; nâng cao ý thức, trách nhiệm của CCVC trong công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.
     - Là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi CCVC vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của CCVC.
    Một trong những nội dung nổi bật của Quy tắc lần này là quy định trong quá trình làm việc, CCVC, người lao động tại các cơ quan BHXH không được nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.
     Ngoài ra Quy tắc cũng điều chỉnh các hành vi liên quan của CCVC, người lao động Ngành BHXH về: Chuẩn mực xử sự của CCVC trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và Chuẩn mực xử sự của CCVC trong quan hệ xã hội. Cụ thể:
    1. Trong quan hệ, giao dịch với cơ quan, tổ chức và người dân, CCVC Ngành BHXH phải:
    - Nhiệt tình, trách nhiệm, liêm chính, chuyên nghiệp trong giải quyết công việc, đáp ứng kịp thời, đầy đủ quyền lợi chính đáng của cơ quan, tổ chức và người tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
     - Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ngành; hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể những vướng mắc của chính sách, tạo sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành liên quan, của tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và của người dân.
     - Lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đồng thời, kịp thời phát hiện, từ chối giải quyết và báo cáo xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi chính sách.
     - Không làm hư hỏng, thất lạc, sai lệch, lộ lọt hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khi được giao nhiệm vụ giải quyết.
     - Không lợi dụng chức trách nhiệm vụ, vị trí công tác để gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, vụ lợi.
     - Không nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.
     2. Trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị CCVC Ngành BHXH phải:
     - Tuân thủ kỷ cương, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật, các nội quy, quy tắc, quy định của Ngành, của cơ quan, đơn vị.
     - Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, nắm vững và tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định về nghiệp vụ.
     - Nêu cao đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, tận tụy; trong giải quyết công việc bảo đảm kịp thời, chính xác.
     - Thường xuyên học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, sáng tạo và có ý thức phối hợp trong công tác để hoàn thành tốt công việc được giao; có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả.
      - Kịp thời báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, đơn vị.
     - Không được che giấu, bưng bít và làm sai lệch thông tin, nội dung các việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.
     - Không thoái thác, né tránh công việc; không trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi làm sai, làm quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ.
     3. Trong giao dịch, xử sự đối với cá nhân, đồng nghiệp CCVC Ngành BHXH phải:
     - Đối với cấp trên: Tuân thủ thứ bậc, kỷ cương hành chính, đúng thẩm quyền; Chấp hành sự phân công và quyết định của cấp trên; Thực hiện tốt chế độ báo cáo công việc với cấp trên theo quy định; báo cáo kịp thời, đầy đủ, trung thực; Có trách nhiệm đóng góp, đề xuất ý kiến trong hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm cho hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả; Trong trường hợp thấy quyết định của cấp trên trái với quy định của pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thì báo cáo ngay với người ra quyết định, nếu vẫn phải chấp hành quyết định đó thì được bảo lưu ý kiến của mình và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thực hiện quyết định đó gây ra.
     - Đối với cấp dưới: Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới rõ ràng, đúng người, đúng việc; Tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn của cấp dưới; tạo điều kiện tốt nhất cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ; Gương mẫu trong lối sống, trong công việc, giữ gìn đạo đức, văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị, xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ; Không cửa quyền, hách dịch, quan liêu, trù dập, xa rời cấp dưới.
     - Đối với đồng nghiệp: Tôn trọng, chân thành, thân ái trong quan hệ, cư xử; Đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp trong các lĩnh vực nhiệm vụ, công tác; Cầu thị, học hỏi, tiếp thu ý kiến đúng đắn của đồng nghiệp; Thẳng thắn phê bình, đóng góp ý kiến đối với những biểu hiện sai trái, không phù hợp.
     4. Trong hội họp, sinh hoạt tập thể CCVC Ngành BHXH phải:
     - Tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt tập thể đúng giờ, đúng theo thành phần được triệu tập, đủ thời gian theo quy định.
      - Nắm rõ nội dung, chủ đề cuộc họp, hội nghị, hội thảo; chủ động chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu.
      - Giữ trật tự, tập trung theo dõi, nghe, ghi chép các nội dung cần thiết; Không làm việc ngoài phạm vi nội dung cuộc họp.
     - Tắt máy hoặc tắt chuông điện thoại di động; không làm ảnh hưởng đến người khác; trường hợp việc cần thiết, gấp cần trao đổi điện thoại phải ra ngoài phòng họp.
     5. Trong công tác Bảo vệ bí mật và kỷ luật phát ngôn CCVC Ngành BHXH phải:
     - Bảo vệ bí mật của Đảng, của Nhà nước và của Ngành, của đơn vị, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.
     - Không đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh mang tính nội bộ của Ngành, cơ quan, đơn vị lên các trang mạng xã hội.
    - Không tự ý cung cấp văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị và của Ngành cho các tổ chức, cá nhân ngoài Ngành khi chưa được sự đồng ý của người có thẩm quyền.
     - Chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế phát ngôn của Ngành.
    6. Trong sử dụng tài sản công cán bộ, công chức BHXH phải:
     - Không sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện công sai mục đích hoặc vào mục đích cá nhân dưới mọi hình thức.
     - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản chung của cơ quan, đơn vị.
      - Khi dùng điện thoại cơ quan giao dịch trong công việc phải sắp xếp nội dung trước khi gọi, nội dung trao đổi ngắn gọn, rõ ràng.
     - Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.
     7. Trong các hoạt động xã hội CCVC Ngành BHXH phải:
     - Có trách nhiệm, gương mẫu trong lĩnh vực hoạt động xã hội đang tham gia.
     - Kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật.
     8. Trong xử sự tại nơi cư trú CCVC Ngành BHXH phải:
     - Chấp hành và tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước và các quy định tại nơi cư trú.
     - Thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hóa và các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.
     - Không tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân và gia đình vì mục đích phô trương, hình thức hoặc vụ lợi.
     9. Trong xử sự nơi công cộng CCVC Ngành BHXH phải:
     - Thực hiện nếp sống văn hóa, quy tắc, quy định nơi công cộng. Giúp đỡ, nhường chỗ cho người già, trẻ em, phụ nữ, người tàn tật khi lên, xuống tàu, xe, khi qua đường. Gương mẫu chấp hành luật giao thông.
     - Giữ gìn trật tự xã hội và vệ sinh nơi công cộng. Kịp thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền các thông tin về những hành vi vi phạm pháp luật, những hoạt động mê tín dị đoan, thủ tục lạc hậu.
     - Không có hành vi hoặc làm những việc trái với thuần phong mỹ tục.
     - Không đánh bạc, tham gia các tệ nạn xã hội, hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động giải trí không lành mạnh.
 
     Với những quy tắc ứng xử theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH nêu trên là nền tảng để CCVC, người lao động làm việc trong hệ thống Ngành BHXH phấn đấu rèn luyện tác phong, đạo đức, năng lực trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ cũng như trong giao tiếp xử sự các mối quan hệ xã hội để xây dựng hình ảnh người cán bộ CCVC Ngành BHXH Việt nam nhiệt tình, trách nhiệm, liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại./.
Lê Anh Nhân 
 
Lê Anh Nhân

Tin liên quan

Lượt truy cập: 841,771 Hôm qua: 828 - Hôm nay: 778 Tuần trước: 5,661 - Tuần này: 1,606 Tháng trước: 76,002 - Tháng này: 60,050 Đang trực tuyến: 4