BHXH thành phố Đà Nẵng: Chấn chỉnh nhũng nhiễu, phiền hà

Ngày đăng: 09/08/2019
BHXH thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 1225/BHXH-TCCB ngày 09/8/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc...

BHXH thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 1225/BHXH-TCCB ngày 09/8/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 


Đ/c Đinh Văn Hiệp – Giám đốc BHXH thành phố, Chủ trì họp giao ban

Theo nội dung Công văn 1225/BHXH-TCCB, Giám đốc BHXH thành phố yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH quận, huyện thực hiện:

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng: Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, lao động nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1932/KH-BHXH ngày 06/6/2019 của BHXH Việt Nam. Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý được giao. Nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, loại bỏ tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, lao động vững vàng về chính trị, tư tưởng; trong sáng về đạo đức, lối sống; thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát công chức, viên chức, lao động trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ, công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.  Xử lý hoặc đề xuất xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc.

2. Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý: Rà soát thủ tục hành chính theo hướng đề xuất tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết; thực hiện triệt để quy định không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần. Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp… Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên, giám sát trực tuyến tại nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng: Thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với hoạt động của đơn vị. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội và người dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

4. Tăng cường kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm: Tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ, nhiệm vụ, thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử và những việc công chức, viên chức không được làm; thực hiện kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, đảm bảo đúng quy định, không gây chồng chéo, phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động kiểm tra. Đề xuất hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đơn vị, cá nhân chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng./.

BBT

Tin liên quan

Lượt truy cập: 675,160 Hôm qua: 1,500 - Hôm nay: 436 Tuần trước: 16,127 - Tuần này: 5,621 Tháng trước: - Tháng này: 65,077 Đang trực tuyến: 18